Δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ κου ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Οδηγίες για την ορθή επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης παρέσχε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1264/2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης βαρύνει τα φυσικά πρόσωπα, από των οποίων τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) λόγω κυριότητας ή κατοχής επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής και μικτής χρήσης ή τύπου JEEP με κυβισμό ακριβώς χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά και άνω, αεροσκαφών, ελικόπτερων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης και υπολογίζεται ως εξής:

Στα αυτοκίνητα με κυβισμό ακριβώς 1.929 κυβικά και μέχρι κυβισμού ακριβώς 2.500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 5% επί του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ στα αυτοκίνητα με πάνω από 2.500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.
Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βαρύνονται με αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα από ακριβώς 1929 κυβικά και άνω και με παλαιότητα κάτω των 10 ετών, τα οποία ανήκουν σε εταιρίες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες ή αστικές, καθώς και σε κοινωνίες και κοινοπραξίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά των αντικειμενικών δαπανών.

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για το οικονομικό έτος 2013 παλαιότητα άνω 10 ετών, έχουν τα αυτοκίνητα με έτος πρώτης κυκλοφορίας πριν την 01/01/2003.

Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 10%. Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 10%.

Στην εγκύκλιο τονίζεται πως εάν κατά την διάρκεια του έτους 2012, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης είχε μεταβιβαστεί ή είχε τεθεί σε ακινησία, ή είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται ανάλογα για τους μήνες που αυτό βρίσκονταν στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου μέσα στην χρήση 2012, δεδομένου ότι η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο φόρος επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου, όπως και η αντικειμενική δαπάνη.

Ακόμη, σημειώνεται πως για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών, ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και γενικότερα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για τον σκοπό λειτουργίας τους περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, ο φόρος επιβάλλεται στο πρόσωπο που βαρύνεται με το αυτοκίνητο το οποίο δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Στο ίδιο πλαίσιο για τα μισθωμένα αυτοκίνητα βαρύνεται ο μισθωτής, για όσο διάστημα αυτά είναι μισθωμένα και οπωσδήποτε πάνω από ένα μήνα.

Στους συνταξιούχους που έχoυν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται πάνω στα ποσά που προκύπτουν μετά από τη μείωση αυτή. Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, όπως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ή ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα για κινητικά ανάπηρους με ποσοστό που υπερβαίνει το 67%, δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης επειδή δεν προσδιορίζεται για αυτά αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και επομένως δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης βεβαιώνεται σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα από αυτό του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, βάσει της δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, μετά από σχετικούς ελέγχους με διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρεται πως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, αλλά και ότι σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που προκύπτει για το διάστημα προ θανάτου, βαρύνει τους κληρονόμους, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

Υποβολή καταστάσεων εσόδων-εξόδων

Διευκρινίσεις για την υποβολή καταστάσεων εσόδων και εξόδων δίνει ο κ.Χ.Θεοχάρης στο e-forologia

 

Σε συνέντευξή του στο e-forologia, ο Γ.Γ.Δ.Ε. κ.Χάρης Θεοχάρης, δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων εσόδων και εξόδων, την απλοποίηση του ΚΒΣ, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο παράτασης για τους κλειδάριθμους, αυτό φαίνεται να απομακρύνεται.

e-forologia:     κ.Γενικέ, με δεδομένο ότι για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά μήνα, μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία θα υποβάλλονται οι καταστάσεις αυτές; Θα υπάρξει κάποια παράταση με δεδομένο ότι λίγες μέρες πριν το τέλος της χρονιάς δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομερείς οδηγίες;
 
            Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι μέχρι την 15η του επόμενου μηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά πρέπει να υποβληθούν προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν. Δε θα υπάρχει παράταση, αλλά θα αντιμετωπιστεί ελαστικά το 1ο τρίμηνο ως περίοδος προσαρμογής.
 
e-forologia:   Σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των καταστάσεων, οι συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Θα υπάρχει κάποια διάκριση μεταξύ των εσόδων και εξόδων;  
 
Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, οι εγγραφές είναι διακριτές, αλλά παρόμοιες για έσοδα και έξοδα. Συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά) αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή.
Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά μήνα, αλλά στα έξοδα είναι δυνατόν να υποβληθεί μια εγγραφή ανά ΑΦΜ και ανά τρίμηνο (μόνο για όσους υποβάλλουν ΦΠΑ ανά τρίμηνο).
Το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό ή και ανάμεικτα αναλυτικά και συγκεντρωτικά και μπορεί να δημιουργεί τα συγκεντρωτικά.
 
e-forologia:   Όσον αφορά τα έξοδα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου (ιδιοκτήτη του ακινήτου), θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ή όχι και με ποιο τρόπο;
 
Θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.
 
e-forologia:   Τα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων θα εμπεριέχουν δεδομένα που θα προκύπτουν από ταμειακές μηχανές, λογισμικά προγράμματα αλλά και από χειρόγραφα παραστατικά. Πολλές φορές μια επιχείρηση μπορεί να έχει ταυτόχρονα όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Μήπως η αποστολή πρέπει να γίνεται μόνο από τα λογισμικά προγράμματα που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν συγκεντρωμένα όλα τα παραπάνω δεδομένα?
 
Είναι ελεύθερη η επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο που θα στείλει τα στοιχεία. Θα δοθούν πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών, θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το μήνα να μπαίνει στο σύστημα, να ελέγχει και να μεταβάλλει την εικόνα της, και να υποβάλλει.
 
e-forologia:    Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει περισσότερες από μία ταμειακές μηχανές, τα στοιχεία θα αποστέλλονται ανά εταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταμειακή μηχανή;
 
Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.
 
e-forologia:   Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ή διορθωτικές καταστάσεις;
 
Το σύστημα επιτρέπει τη προσθήκη και μεταβολή οποιασδήποτε εγγραφής μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Εκπρόθεσμες προσθήκες ή μεταβολές στις εγγραφές υπάρχουν μόνο για τα έσοδα, και για αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις. Τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, άρα αν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει πρώτα να τροποποιείται ανάλογα η κατάσταση πελατών-προμηθευτών.
 
e-forologia:   Θα υπάρχουν ακυρωτικά παραστατικά με τις νέες ρυθμίσεις του ΚΦΑΣ; Για παράδειγμα, αν σε αποστολή ειδών με τιμολόγιο, ο πελάτης δεν παραλαμβάνει το παραστατικό, και η μεταφορική εταιρεία επιστρέφει παραστατικό και αγαθά μετά από την αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων, τότε θα εκδοθεί ακυρωτικό, διότι δεν το παρέλαβε ο πελάτης ή θα εκδοθεί πιστωτικό?
 
Δεν υπάρχουν ακυρωτικά, θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό.
 
e-forologia: Αν μια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία σαν εκδότης; Και τι πρέπει να κάνουν οι συναλλασσόμενοι – λήπτες?
 
Ναι, η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής ΦΠΑ. Οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.
 
e-forologia:     Η εφαρμογή με τα στοιχεία των επιτηδευματιών, υπήρξε πολύ χρήσιμη. Θα επαναλειτουργήσει σύντομα εν όψει και της υποχρέωσης υποβολής των καταστάσεων;
 
Η ΓΓΠΣ σε συνεργασία με την ΓΓΔΕ εξετάζει τα νομικά και άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.
 
e-forologia: κ.Γενικέ, ισχύει ότι από 1.1.2014 δεν θα υπάρχει σήμανση για τα Δελτία Αποστολής και γενικότερα για όλα τα παραστατικά; Αυτό θα σημάνει και το τέλος των ΕΑΦΔΣΣ;
 
Η διαδικασία απλοποίησης του πρώην ΚΒΣ θα επιφέρει αρκετές αλλαγές σε όσα γνωρίζαμε για τις συναλλαγές και για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών. Τα Δελτία Αποστολής όπως τα ξέρουμε καταργούνται και το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξετάσουμε τις δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να τεθούν.
 
e-forologia:  Από 1.1.2014 το Ηλεκτρονικό παραστατικό, μπορεί να σταλεί π.χ. σε μορφή pdf χωρίς να είναι απαραίτητη η σήμανσή του. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα της συναλλαγής;
 
Η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά και ο ΚΦΑΣ παρέχουν ενδεικτικούς τρόπους διασφάλισης που εξασφαλίζουν την φερεγγυότητα. Εξάλλου αυτό είναι όρος για να μπορεί να λειτουργήσει η αγορά χωρίς κάποιο από τα δύο μέρη να υπαναχωρεί από την συναλλαγή.
 
e-forologia:  Υπάρχει προγραμματισμός για την έκδοση των φορολογικών εντύπων και τις υποβολές τους για το οικ. έτος 2014; Πότε θα ανοίξει η δυνατότητα υποβολής στη Γενική Γραμματεία;
 
Ο προγραμματισμός έχει γίνει και θα ανακοινωθεί άμεσα μετά και τις τελευταίες διαβουλεύσεις.
 
e-forologia:  Ποιες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία και πότε;
 
Η έναρξη του ΚΦΔ από 1/1/2014 μας αναγκάζει να ασχοληθούμε με τις αναγκαίες προσαρμογές στις υπηρεσίες μας. Στα πλαίσια αυτά η κατάργηση των πληρωμών στις ΔΟΥ, η αποσύνδεση των δηλώσεων από τις πληρωμές και οι άλλες αλλαγές, στον τρόπο βεβαίωσης για παράδειγμα, θα μας απασχολήσουν το 2014.
 
e-forologia:  Σχετικά με τους κλειδάριθμους και τις μεγάλες ουρές των τελευταίων ημερών στις Δ.Ο.Υ., υπάρχει περίπτωση παράτασης της προθεσμίας; Μήπως θα ήταν πιο εύκολη και με λιγότερο κόστος η συστημένη αποστολή των κλειδαρίθμων στους φορολογούμενους;
 
Λόγοι ασφάλειας και αλλά και νομικοί προβληματισμοί μας αναγκάζουν να ακολουθήσουμε την διαδικασία που έχει αποφασιστεί από πενταετίας ήδη. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί καθώς με την κατάργηση του κωδικού τους δεν υπάρχει καμία συνέπεια πέρα από την νέα αίτηση για κωδικό, παροχή κλειδαρίθμου και ενεργοποίηση του λογαριασμού. Μπορούν δηλαδή να ολοκληρώσουν την διαδικασία και μετά την κατάργηση του κωδικού τους.

30/12/2013

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Με την απόφαση ΔΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10-5-2013, όπως δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ.1136/Β΄/10-5-2013 και ΦΕΚ.1199/Β΄/16-5-2013, καθορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί τακτικού ελέγχου του ΚΦΕ. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα, αξιοποιούν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που διαθέτει η υπηρεσία ή μπορεί να συλλεχθεί για τον φορολογούμενο τον/την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών και το οποίο μπορεί να αφορά κάθε μορφή εσόδων ή δαπανών. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση.

Σύμφωνα με την παράγρ.1 του άρθρο 66 του ΚΦΕ ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των επιδιδόμενων δηλώσεων δικαιούται: «Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος».

Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και κατά τους ελέγχους από το γραφείο, σύμφωνα με την παράγρ.3 του άρθρου 67Α του ΚΦΕ .

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ , όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 4 παράγρ.2 του Ν.2523/97 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ.Α΄66/31.3.2011): «Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 66… του ΚΦΕ , επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή».

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10-5-2013 για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου η ελεγκτική υπηρεσία, με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούμενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις.

Μετά τα παραπάνω και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων κατά την άντληση στοιχείων από τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) ορίζονται τα ακόλουθα έντυπα:

α) Διαθέσιμα Περιουσιακά στοιχεία

β) Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων

γ) Επιστολή προς το φορολογούμενο

Τα έντυπα αυτά μπορεί να τροποποιούνται/συμπληρώνονται από τον ελεγκτή ανάλογα με τα δεδομένα του φακέλου κάθε υπόθεσης.

Θα επιδίδονται στο φορολογούμενο μαζί με την εντολή ελέγχου ή χωριστά, αλλά οπωσδήποτε με τη συνοδεία επιστολής προς το φορολογούμενο, ο τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα έντυπα και προσκομίζει κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Συγκεκριμένα:

α) Το έντυπο Διαθεσίμων Περιουσιακών στοιχείων θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο φορολογούμενο. Το ένα θα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου.

Παράδειγμα: αν η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1/1/2003 έως την 31/12/2010, θα συμπληρωθούν τα έντυπα με ημερομηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010.

Ειδικά σε περιπτώσεις όπου προκύπτει σημαντική απόκλιση στα περιουσιακά στοιχεία (κάθε μορφής) που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης-λήξης της ελεγχόμενης περιόδου θα επιδίδονται στο φορολογούμενο προς συμπλήρωση έντυπα για τη λήξη κάθε ελεγχόμενης χρήσης.

Αν τα ελεγχόμενα έτη δεν είναι συνεχή θα συμπληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Για την απόδειξη των αναγραφομένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).

Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή χρήσης.

β) Το έντυπο ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών-υποχρεώσεων επιδίδεται στο φορολογούμενο σε ένα (1) αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα οποία ελέγχεται.

Στο έντυπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, για τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους για όλα τα ελεγχόμενα έτη.

γ) Το έντυπο Επιστολή προς το φορολογούμενο συνοδεύει υποχρεωτικά τα δύο προηγούμενα έντυπα, περιέχει την προθεσμία που δίδεται στο φορολογούμενο για συμπλήρωση αυτών και την πράξη κοινοποίησης.

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της γραμματείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 
 

Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων.

Αναφορικά με το παρακάτω Post, θα παρακαλούσα θερμά τους συναδέλφους να λάβουν θέση όσο αναφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται, περί μη επίδειξης των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή (Λόγω τεχνικών δυσκολιών) καθώς επίσης και τις ημερομηνίες που επιβάλει το υπουργείο.

ΘΕΜΑ: Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2013, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Ακόμη οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζουν μεταξύ άλλων ότι όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1 -12 του Κ.Φ.Α.Σ..

Περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012, όριζαν ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται απ΄ αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., αλλά τα παραπάνω με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 , οι οποίες ισχύουν από 23/1/2013, προστέθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. , ως παράγραφος 10.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, στην περίπτωση μη επίδειξης, άμεσα σε προληπτικό έλεγχο ή ύστερα από πρόσκληση, των βιβλίων και στοιχείων, καταλογίζεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2523/97 , όπως ισχύει.

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

 

ΠΟΛ.1149/20.6.2013 
Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. (Δ12) 
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Γιοβά 
Τηλέφωνο: 210 3375314-8 
ΦΑΞ: 210 3375001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1149

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.

Με αφορμή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

Όσα από τα επιδόματα – βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. 

Αντίθετα, όσα επιδόματα – βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.

2. Υπενθυμίζεται ότι, από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι αυτοί που διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ.1223/13.10.2011, δηλαδή 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.

3. Όσον αφορά στις εξαιρέσεις, κατ' εφαρμογή της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2013, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει α συντρνέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2013, για να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Συνεπώς μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2013, νοείται αυτός που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον από 30/04/2012 έως και 30/4/2013.


β) Να μην έχει κατά το χρόνο της βεβαίωσης της εισφοράς πραγματικά εισοδήματα, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 

Διευκρινίζεται ότι, πραγματικά εισοδήματα εννοούνται τα εισοδήματα άλλης πηγής εκτός από αυτά που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ΣΤ' πηγής, δηλαδή τα εισοδήματα Α', Γ, Δ', Ε' και Ζ' πηγής, διότι εννοείται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, φορολογούμενος μισθωτός υπάλληλος να εργάστηκε κατά ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος 2013, να διακόπηκε εν συνεχεία η εργασιακή του σχέση και κατά την 30/04/2013 να είχε ήδη αρχίσει να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, συνεπώς και να απαλλάσσεται από την εισφορά. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, για τις ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παραγρ. 5β του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς. Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.

5. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης) και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών), όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, με την οποία ρυθμίστηκαν τα θέματα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος, ο υπολογισμός του τέλους επιτηδεύματος γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο.
Επομένως, το τέλος επιτηδεύματος και για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) θα επιβληθεί σε όσους επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άσκησαν δραστηριότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 και η ΓΓΠΣ θα βεβαιώσει τα ποσά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. Συνεπώς, η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται, όπως και κατά το οικονομικό έτος 2012, μόνο με υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών στην Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Διευκρινίζεται ότι, η ημερομηνία της διακοπής εργασιών είναι μία και μοναδική (καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούμενοι δεν δύνανται να την αντικαταστήσουν με μια προγενέστερη ούτως ώστε να απαλλαχθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

2. Με την τροποποίηση που επήλθε στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013, από το οικονομικό έτος 2013 και μετά, αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο. Για αυτές τις περιπτώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012. Η υπαγωγή στην παραπάνω περίπτωση δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 11 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 019-020 και δύναται να ελεγχθεί από την Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013, τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

3. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», με πληθυσμό ως πεντακόσιους κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι. Με την ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011 ορίστηκε για τον προσδιορισμό του πληθυσμού να λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του 2001 και ως τουριστικοί τόποι να θεωρούνται αυτοί που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 899/76 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 664/77. Από την διοίκηση, έχει ήδη γίνει δεκτό ότι, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινοτητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν.

4. Επίσης, εξαιρούνται της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονομικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών (62), όπου για το οικονομικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέχρι την 31/12/1950. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 027-028.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών στις εκπιπτόμενες δαπάνες για όλους ζητάει η ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ απέστειλε προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα επιστολή, με την οποία ζήτησε την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ στις εκπιπτόμενες δαπάνες για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής έχει ως εξής:

«…Με την υπ’ αριθμ. 1095/29.4.2013 ΠΟΛ «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013» διευκρινίστηκε ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, οι δαπάνες των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
Σύμφωνα με το ερμηνευτικό σκεπτικό της ως άνω ΠΟΛ, οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν μετά την αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013, με την οποία καταργήθηκε η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τους φορολογούμενους. Επομένως, πάλι κατά την ως άνω ΠΟΛ, το δικαίωμα της έκπτωσης αφορά αποκλειστικά τις εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν καταλαμβάνουν τις εισφορές που καταβάλλονται από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., καθόσον δεν αποτελούν παραγωγική δαπάνη γι” αυτά, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τους.
Ωστόσο, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει προς το Υπουργείο σας, η ερμηνεία αυτή είναι άδικη, καθότι εξαιρεί των εκπτώσεων των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, όλες τις εταιρικές μορφές, τόσο ως προσωπικές εταιρείες όσο και κεφαλαιουχικές. Μάλιστα είχαμε λάβει την υπόσχεση του Υπουργείου ότι το πρόβλημα αυτό θα διορθωθεί και θα επιτραπεί επίσης στις εταιρείες να εκπέσουν από τα έξοδά τους τις αναλογούσες σε αυτές ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως το δίκαιο αίτημά μας δεν έχει ως τώρα ικανοποιηθεί, επανερχόμαστε επί του θέματος και ζητούμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που θα εξασφαλίσουν ότι οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, που έχουν εταιρική μορφή, θα μπορούν να εκπίπτουν τις εισφορές τους προς τον ΟΑΕΕ από το ποσό του φόρου εισοδήματος που τους αναλογεί.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη τόσο για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας αλλά και ανταγωνισμού απέναντι στις ατομικές επιχειρήσεις και στα ελευθέρια επαγγέλματα, όσο και για να τονωθεί έστω και λίγο η ανύπαρκτη σχεδόν ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δυσκολεύονται να επιβιώσουν μέσα στο καθεστώς της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης».